Executive coaching og sparring

Executive coaching and sparring

Our individually tailored coaching and sparring process starts with you as a person, and the environment and context you will be managing.

Being a manager in an organization is associated with large investments and expectations for the performance of both the Board of Directors, management and the staff. A leader’s success depends on how the managerial potential unfolds. The leader should positively influence the culture of the organization, to ensure fulfilment of goals, accountability and the desired results. Acceleration of management contribution to creating results means:

 • An enhanced expression of credibility and the ability to make an impact
 • The manager acting with full integrity and empowerment
 • An increased ability to focus 100% on the sense of urgency
 • A challenge of your own performance level, so it transforms the company’s potential for success
 • Diagnosis of the company’s challenges and potentials as sharp as possible
 • Expansion of management and ownership by key stakeholders.
 • Focus on “must-win battles”

We offer to be “sounding board” and provide confidential “one-on-one” coaching and sparring. Executives are often in “solitary” decision-making processes. It is in situations lige these that the it is not possible to discuss sensitive issues with the Board, Head colleagues or other key employees. An executive course offers the discussion partners, who have experience with the most delicate decision-making and strategic challenges.

Powerful steps to success

Fundamental for coaching: Potential minus Obstacles = Performance. These obstacles are very often inside that demands to be put into words. It is therefore imperative to define the powerful step to be examined in order to liberate the optimal skill. The process is often a combination of coaching and coaching with a focus on eg:

 • To diagnose the process in order to identify the real obstacles (the things that are falling apart) and up the potential for success
 • Have established the desired mode customer will be.
 • Adaptation of personal leadership to the task
 • Focus on value creation, “must-win battles” and accountability
 • Development of a master plan that includes a successful treatment of the extremely clear and ambitious goals that integrates and accelerates things anew • Implementation and follow-up of the necessary actions that needs to be taken.

From talent to CEO

We have experience in helping leadership talents from good middle management positions to realize their full potential, as they currently occupy positions of VP or CEO level. Often, the barrier between our clients ambition and goals, have be brought down through coaching and sparring, get a clear focus, increased self-esteem and high personal integrity. The end results wasa focused and systematic approach to the new tasks.

 Successful change

Especially in classical managed companies can be difficult to implement change successfully. We have facilitated leaders in both small and large organizations to find strengths and limitations. This has led to a clear awareness among managers about what things are managerially and structurally needed to create success.

 “The leader must be the change which he or she wants to see”


Executive coaching og sparring

Vores individuelt tilrettelagte coaching- og sparringsforløb tager udgangspunkt i dig, som person, og den kontekst du skal agere i.

At være leder i en organisation er forbundet med store investeringer og forventninger til performance fra såvel bestyrelse, ledelse som medarbejdere. En leders succes er betinget af, hvordan det ledelsesmæssige potentiale udfoldes. Lederen skal positivt påvirke organisationens kultur, for at sikre indfrielse af mål, accountability og de ønskede resultater.

Acceleration af det ledelsesmæssige bidrag til resultatskabelsen betyder:

 • En styrket udfoldelse af troværdighed og evnen til at vise gennemslagskraft
 • At lederen handler med fuld integritet og empowerment
 • En øget evne til at fokuserer 100% på sense of urgency
 • En udfordring af dit eget performance niveau, så det transformerer virksomhedens potentiale til succes
 • Diagnosticering af virksomhedens udfordringer og potentialer så skarpt som muligt
 • Udfoldelse af ledelse og ejerskab hos væsentlige stakeholders.
 • Fokus på ”must wine battles”

Vi tilbyder at være “klangbund” og give fortrolig “en-til-en” coaching og sparring.

Ledende medarbejdere befinder sig ofte i ”ensomme” beslutningsprocesser. Det er de situationer, hvor det ikke er muligt at drøfte følsomme emner med bestyrelse, lederkollegaer eller andre nøglemedarbejdere. Et executive-forløb tilbyder kompetente samtalepartnere, der har erfaringer med de fleste delikate beslutningsprocesser og strategiske udfordringer.

Kraftfulde steps mod succes

Det er grundlæggende for coaching at:  Potentiale minus Forhindringer = Performance. Meget ofte er disse forhindringer indre, der kræver at blive sat ord på. Det handler derfor om af definere hvilke kraftfulde step, der skal gennemgås for at frisætte den optimale dygtighed. Ofte er processen en kombination af sparring og coaching med fokus på f.eks:

 • At diagnosticere processen med henblik på at afdække de virkelige forhindringer (de ting som falder fra hinanden) og merpotentialer for succes
 • Få etableret hvilken ønsket tilstand kunde vil være i.
 • Tilpasning af det personlige lederskab til opgaven
 • Fokus på værdiskabelse, ”must win battles” og accountability
 • Udarbejdelse af en masterplan, der indeholder en succesfuld behandling af de ekstremt klare og ambitiøse mål, som integrerer og accelererer tingene på ny
 • Implementering og opfølgning af de nødvendige actions, der skal iværksættes.

Fra talent til CEO

Vi har hjulpet en del ledertalenter fra gode mellemleder stillinger  til at udfolde deres potentiale, så de i dag besidder stillinger på VP eller CEO niveau. Det har typisk været et spørgsmål om, gennem coaching og sparring, at få et klart fokus, et øget selvværd og en høj personlig integritet samt en målrettet og systematisk tilgang til de nye opgaver

Succesfulde forandringer

Specielt i klassisk ledet virksomheder kan det være svært at iværksætte forandringer med succes. Vi har faciliteret ledere i både små og store organisationer med at finde styrker og begrænsninger. Det har ført til  en klar bevidsthed hos lederne om hvilke ting der ledelsesmæssigt og strukturelt skulle til for at skabe succes.

 “Lederen må selv være den forandring som han eller hun ønsker at se”

Kontakt
Bjarne Kastholm
Ulrikke Olufsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>