Evaluations

It is valuable to understand and be able to demonstrate connections between action and effect. Whether it is on the community level in the form of laws or special initiatives, or in  organizations. A theory of change can provide a basic understanding and measuring the correlations between effort, performance (output) and short- and long-term effects (outcome).

Our evaluations helps you to:

  • Establish and challenge the expected cause-effect chain
  • Designing robust power measurements
  • Conduct quantitative and qualitative data collection
  • Analyze results and draw up operational recommendations

Evaluations adapt to the purpose

Our customers often thought vaguely of an idea for a transformation model, based on the decision support, originally initiated specific action. Based on this background, we operationalize and ensure the creation of a clear understanding and expectation for evaluation. Alternatively, we enter into the design stage of a project, and include a change model, which can to contribute to the modelling of the project’s activities, too.

It is often seen, that evaluations are becoming complicated, because the outcome are not fully realized for several years after implementation of the activities. Sometimes you have to measure the short-term effects or indications of the long-term effects.

The evaluations are based on both qualitative and quantitative data, based on geographical locations. We ensure the validity and representativeness of the required data collection. In case of a larger quantitative data collection, we use typically a specialized research company as a subcontractor.

Evaluations is important to distinguished or eliminate external factors that can influence the effect measurements. It is therefore imperative to be constantly critical towards the established theory of change that could conclude whether the resources used and the activities undertaken contribute as expected.

Contact

Jesper Høgh


Evalueringer

Det er værdifuldt at forstå og kunne dokumentere sammenhænge mellem indsats og effekt. Det være sig indsatser på samfundsniveau i form af lovgivninger eller særlige initiativer eller enkeltorganisationers indsats. En forandringsteori kan danne grundlaget for at forstå og måle sammenhænge mellem indsats, resultater (output) og kort- og langsigtede effekter (outcome).

Vores evalueringer hjælper dig med at:

  • Etablere og udfordre den forventede årsags-virkningskæde
  • Designe robuste effektmålinger
  • Gennemføre kvantitative og kvalitative dataindsamlinger
  • Analysere resultater og opstille operationelle anbefalinger

Evalueringer tilpasses formålet  

Ofte har vores kunder selv et overordnet billede af en forandringsmodel, baseret på det beslutningsgrundlag der oprindelig initierede en specifik indsats. På den baggrund operationaliserer vi og sikrer at der skabes en entydig forståelse og forventning til evalueringen. Alternativt indgår vi allerede i designfasen af et projekt, så forandrings­modellen også bidrager til modelleringen af projektets aktiviteter.

I praksis kompliceres evalueringer ofte af, at effekter først realiseres fuldt ud flere år efter at aktiviteterne gennemføres. Da vil man undertiden skulle måle på kortvarige effekter eller indikationer på de langsigtede effekter.

Evalueringerne baseres på såvel kvalitative som kvantitative data afhængig af område.

Vi sikrer validitet og repræsentativitet i den påkrævede dataindsamling. Er der tale om større kvantitative dataindsamlinger, anvender vi typisk et specialiseret researchfirma som underleverandør.

I evalueringer handler det også om, at kunne neutralisere eller udelukke omverdens­faktorer der måttet kunne influere på effektmålene. Derfor er det vigtigt, hele tiden, at forholde sig kritisk til den opstillede forandringsteori for, at kunne konkludere hvorvidt de anvendte ressourcer og de gennemførte aktiviteter bidrager som forventet.

Vores konsulenter har bl.a. arbejdet med organisationsevalueringer og evalueringer på arbejdsmarks- og socialområdet.

Kontakt

Jesper Høgh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>